Lán

Til að geta fengið lán hjá Frjálsa er skilyrði að eiga séreign eða réttindi í sjóðnum sem myndast hafa með greiðslu skyldusparnaðar eða viðbótarsparnaðar.

Jafnframt þurfa umsækjendur að uppfylla annað af eftirfarandi tveimur skilyrðum:

 • Hafa greitt iðgjöld í sjóðinn vegna síðustu sex mánaða.
 • Hafa greitt iðgjöld í sjóðinn vegna samtals 36 mánaða.

Hámarkslán er 40 milljónir fyrir einstaklinga, hjón eða sambýlisfólk. Lánstími er 5 til 40 ár og öll lán eru án uppgreiðslugjalds. Verðtryggð lán með breytilegum vöxtum eru eingöngu í boði til að fjármagna kaup eða byggingu á íbúðarhúsnæði. Sjá lánareglur Frjálsa.

Verðtryggð lán með breytilegum vöxtum

 • Vextir nú 1,60%*
 • Vaxtaendurskoðun á 3ja mánaða fresti*

Verðtryggð lán með föstum vöxtum út lánstíma

 • Vextir nú 3,50%*

Óverðtryggð lán með föstum vöxtum til 3ja ára

 • Vextir nú 4,00%*

*Skoða vaxtaþróun Frjálsa.

Sjóðfélögum Frjálsa býðst að nýta sér rafrænt greiðslumat Arion banka. Að greiðslumati loknu má fylla út lánsumsóknFjármálaráðgjafar Arion banka sinna jafnframt afgreiðslu lána Frjálsa.

Teiknuð mynd - ský og rigningardropar

Reikna lán


Útreikningur og niðurstaða reiknivélarinnar er aðeins til viðmiðunar og byggir eingöngu á þeim forsendum sem gefnar voru upp.

Lánareglur Frjálsa lífeyrissjóðsins

 1. Umsækjendur þurfa að eiga séreign eða réttindi í Frjálsa lífeyrissjóðnum sem myndast hafa með greiðslu þeirra á lágmarksiðgjaldi eða viðbótariðgjaldi af launum eða öðru endurgjaldi þeirra fyrir hvers konar vinnu, starf eða þjónustu í sjóðinn, sbr. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Jafnframt þurfa umsækjendur að uppfylla annað af eftirfarandi tveimur skilyrðum:

  • Hafa greitt iðgjöld í sjóðinn vegna síðustu sex mánaða.
  • Hafa greitt iðgjöld til sjóðsins vegna samtals 36 mánaða.

  Lántakendur hjá sjóðnum sem uppfylla ekki ofangreind skilyrði hafa rétt til að endurfjármagna lán sín við sjóðinn sbr. 11. gr. reglna þessa.

 2. Lántakendur geta valið um jafngreiðslulán (annuitet) eða lán með jöfnum afborgunum.

 3. Lántakendum stendur til boða þrjú lánsform eða blöndu af þeim til að fjármagna kaup eða byggingu á íbúðarhúsnæði:

  • verðtryggð lán með vöxtum sem eru breytilegir,
  • verðtryggð lán með föstum vöxtum út lánstímann og
  • óverðtryggð lán með föstum vöxtum til þriggja ára í senn.

  Verðtryggð lán með föstum vöxtum út lánstímann og óverðtryggð lán eru jafnframt í boði fyrir þá sem vilja taka lán í öðrum tilgangi en að fjármagna kaup eða byggingu á íbúðarhúsnæði.

  Verðtryggð lán – breytilegir vextir

  Breytilegir vextir verðtryggðra lána sjóðsins eru endurskoðaðir af stjórn sjóðsins á þriggja mánaða fresti, þann 15. febrúar, 15. maí, 15. ágúst og 15. nóvember. Tilkynnt er um vaxtabreytingar a.m.k. einum mánuði fyrir gildistöku, þ.e. 15. janúar, 15. apríl, 15. júlí og 15. október. Stjórn áskilur sér rétt til að breyta vöxtum með skemmri fyrirvara, að því marki sem slíkar breytingar leiða af þáttum sem sjóðurinn hefur ekki stjórn á.

  Við ákvarðanir á breytilegum vöxtum sjóðsins er tekið mið af meðalávöxtunarkröfu verðtryggðra skuldabréfa útgefinna m.a. af Íbúðalánasjóði, bönkum og fjármálastofnunum á Íslandi, ríkissjóði Íslands eða sveitarfélögum síðustu þrjá almanaksmánuði, að viðbættri álagningu sjóðsins vegna útlánaáhættu og rekstrarkostnaði í tengslum við lánveitingar sjóðsins. Stjórn áskilur sér rétt til að líta til annarra viðmiða eins og vaxta sem Seðlabanki Íslands ákveður og birtir á vefsíðu sinni, breytinga á ávöxtunarkröfu á ríkisskuldabréfum á markaði og sögulegrar og væntrar verðbólgu. Gildandi vextir eru birtir á vefsíðu sjóðsins.

  Verðtryggð lán – fastir vextir

  Fastir vextir verðtryggðra lána eru ákvarðaðir af stjórn sjóðsins. Fastir vextir taka ekki breytingum á lánstíma. Gildandi vextir á nýjum lánum eru birtir á vefsíðu sjóðsins.

  Óverðtryggð lán

  Óverðtryggðir vextir lána eru ákvarðaðir af stjórn sjóðsins og eru þeir fastir til þriggja ára í senn. Að þeim tíma liðnum endurskoðar stjórn sjóðsins vexti lánsins. Þegar kemur að endurskoðun vaxta getur lántaki valið hvort hann vill að vextir verði aftur festir í 3 ár eða breytt yfir í önnur lánsform sem bjóðast hjá sjóðnum á þeim tíma, þ.m.t. verðtryggt lán með breytilegum vöxtum, án lántökukostnaðar. Gildandi vextir á nýjum lánum eru birtir á vefsíðu sjóðsins.

 4. Verði skuldaraskipti á láninu og nýr skuldari er ekki sjóðfélagi hækka vextir lánsins um 1,0 prósentustig.

 5. Lágmarksfjárhæð láns er 1 milljón kr. Hámarksfjárhæð láns til einstaklings, hjóna eða sambúðarmaka er 40 milljónir kr. samanlagt. Aldrei skal heildarlánsupphæð vera hærri en svo að ný lán að viðbættum eftirstöðvum eldri lána frá lífeyrissjóðnum, uppreiknuðum með verðbótum, sé hærri en hámarksfjárhæð skv. ofangreindu.

 6. Lánstími er 5-40 ár. Gjalddagar eru 2-12 á ári. Lántakendur greiða kostnað af greiðslu afborgana skv. verðskrá Frjálsa lífeyrissjóðsins. Boðið er upp á allt að 12 mánaða afborgunarleysi fyrsta árið en þá eru eingöngu greiddir vextir.

 7. Lánin eru uppgreiðanleg án kostnaðar hvenær sem er á lánstímanum.

 8. Aðeins er lánað gegn veði í íbúðarhúsnæði í eigu skuldara eða íbúðarhúsnæði sem skuldari eignast samkvæmt þinglýstum kaupsamningi. Ef íbúðarhúsnæði sem setja á til veðtryggingar láninu er jafnframt að hluta eða að öllu leyti í eigu maka sjóðfélaga eða sambúðarmaka, er áskilið að viðkomandi eigandi verði meðlántaki (samskuldari) að umbeðnu láni. Meðlántaki þarf ekki að uppfylla skilyrði 1. gr., en þarf hins vegar að vera maki eða sambúðarmaki sjóðfélaga. Aðrir en maki sjóðfélaga eða sambúðarmaki geta ekki orðið meðlántakar.

 9. Veðsetning í íbúðarhúsnæði getur að hámarki verið 70% af kaupverði en í sérstökum tilfellum áskilur sjóðurinn sér þó rétt til að miða við fasteignamat frá Fasteignamati ríkisins og/eða verðmat löggilts fasteignasala.

  Veðsetning í íbúðarhúsnæði getur að hámarki verið 70% af fasteignamati þegar lánað er í öðrum tilgangi en að fjármagna kaup eða byggingu á íbúðarhúsnæði. Í sérstökum tilfellum áskilur sjóðurinn sér þó rétt til að miða við verðmat löggilts fasteignasala.

  Lífeyrissjóðurinn áskilur sér rétt til að tilnefna löggiltan fasteignasala til að framkvæma verðmat. Verðmatið er á kostnað lántaka en sjóðurinn getur ætíð lagt sjálfstætt mat á forsendur verðmats.

  Gerð er krafa um að lánum sjóðsins sé þinglýst fremst í veðbók viðkomandi fasteignar.

  Ekki er lánað gegn veði í ósamþykktu húsnæði, þ.e. krafa er að veðið sé íbúð sem fellur undir byggingarreglugerð sem íbúðarhúsnæði. Að jafnaði eru ekki veitt lán til lántaka með veði í fleiri en tveimur fasteignum. Veðsetning fullfrágenginna eigna má aldrei vera hærri en 100% af brunabótamati og lóðarmati.

 10. Heimilt er að lána til byggingar íbúðarhúsnæðis en þá að uppfylltum þeim skilyrðum sem fram koma í 9. gr. reglna þessara. Húseignir í smíðum þurfa að vera komnar með fokheldisvottorð (byggingarstig 4) og smíðatryggingu til að vera tækar til veðtöku.

 11. Við endurfjármögnun eldri lána Frjálsa lífeyrissjóðsins er ekki gerð krafa um færslu veðréttar fremst í veðbók, sbr. 9. gr. eða skilyrði um greiðslu iðgjalda sbr. 1. gr. Ef nýtt lán sjóðsins færist ekki framar í veðröð við endurfjármögnun skal það haldast á þeim veðrétti sem þau eldri voru á. Heimilt er að endurfjármagna þá fjárhæð sem nemur allt að eftirstöðvum eldra láns sem á að greiða upp. Að öðru leyti gilda sömu reglur og gilda um nýjar lánveitingar skv. reglum þessum.

 12. Með umsókninni þurfa að fylgja þær upplýsingar og þau gögn sem farið er fram á í lánsumsókn sjóðsins. Sjóðurinn greiðslumetur umsækjendur og metur lánshæfi þeirra í samræmi við lög um fasteignlán til neytenda nr. 118/2016 ásamt tilheyrandi reglugerð. Umsækjandi skal afhenda sjóðnum öll fylgigögn vegna greiðslumats og heimilar sjóðnum að leita eftir fjárhagsupplýsingum frá Creditinfo. Lántakandi greiðir kostnað við lánshæfismat og greiðslumat. Komi í ljós að lánshæfi sé ábótavant eða skuldastaða sé með þeim hætti að vafi leiki á greiðsluhæfi lántakanda getur sjóðurinn lækkað umbeðna lánsfjárhæð eða hafnað lánveitingu.

 13. Lántökugjald og annar kostnaður við lántöku og skilmálabreytingar er skv. verðskrá Frjálsa lífeyrissjóðsins.

  Þrátt fyrir ofangreindar lánareglur áskilur Frjálsi lífeyrissjóðurinn sér rétt til að hafna lánsbeiðnum.

  Samþykkt á stjórnarfundi Frjálsa lífeyrissjóðsins 18. nóvember 2020. Reglur þessar koma í stað eldri lánareglna og gilda um ný lán frá og með næsta virka degi sem og þegar veitt lán eftir því sem við á.
Lántökugjald 58.995 kr.

 Að öðru leyti gildir verðskrá rekstraraðila.

Spurt og svarað