Ábyrgar fjárfestingar og stjórnarhættir

Meginhlutverk Frjálsa lífeyrissjóðsins er að ávaxta iðgjöld sjóðfélaga og tryggja sjóðfélögum, eftirlifandi mökum þeirra og börnum lífeyri.

Frjálsi lífeyrissjóðurinn telur þá fjárfestingarkosti áhugaverða sem mæta samtímaþörfum sjóðfélaga, án þess þó að tefla í hættu framtíðarþörfum komandi kynslóða.

Aðalmarkmið að baki hugmyndafræði ábyrgra fjárfestinga er að stuðla að jákvæðum áhrifum á umhverfið, félagslega þætti og stjórnarhætti, (UFS e. ESG) draga úr áhættu og skila sjálfbærri langtímaávöxtun. Fjárfestar velja margir hverjir að horfa sérstaklega til þessara þátta þegar fjárfestingarkostir eru greindir og metnir og hefur sá áhugi farið sívaxandi. Frjálsi lífeyrissjóðurinn hefur ákveðið að horfa til þessara þátta í starfsemi sinni og sett var stefna í þeim efnum árið 2018.

abyrgar-fjarfestingar-foss.png (144812 bytes)

Áhrif á umhverfi

Umhverfisleg viðmið snúa að frammistöðu og eftirliti í loftslags- og umhverfismálum og því hvernig gætt er að umhverfisáhrifum hverrar starfsemi fyrir sig.

abyrgar-fjarfestingar-skrifstofa.png (124966 bytes)

Félagslegir þættir

Félagsleg viðmið snúa að því hvernig hugað er að málefnum starfsfólks svo og því umhverfi sem það starfar í, s.s. jafnrétti innan fyrirtækja, almennum mannréttindum og öryggi.

abyrgar-fjarfestingar-fundur.png (135686 bytes)

Stjórnarhættir

Stjórnarhættir snúa m.a. að fjölbreytni og fyrirkomulagi stjórna, stjórnun og skipulagi, birgjum, kjörum starfsfólks og aðgerðum gegn spillingu og mútum.


Viltu vita meira?

Í brennidepli

Starfsfólk Frjálsa og Eignastýringu Arion banka, rekstraraðila sjóðsins, tekur virkan þátt í innlendri og alþjóðlegri umræðu um málefni ábyrgra fjárfestinga og hefur skrifað fjölda greina ásamt því að hafa tekið þátt í pallborðsumræðum, staðið fyrir fræðslu- og upplýsingarfundum svo og gefið út rit um umboðsskyldu.

Verklag ábyrgra fjárfestinga

Eignastýring Arion banka hefur innleitt verklag ábyrgra fjárfestinga í starfshætti sína þar sem horft er til þriggja grunnþátta sjálfbærni; umhverfis- og félagslegra þátta og stjórnarhátta. Samhliða því er sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um samfélagsábyrgð (e. UN Global Compact) hafður til hliðsjónar við eignastýringu Frjálsa. Sáttmálinn er alþjóðleg yfirlýsing/samkomulag sem fyrirtæki eða stofnanir geta haft að leiðarljósi við innleiðingu ábyrgra starfshátta. Í sáttmálanum eru skilgreindar fjórar meginreglur sem taka til mannréttinda, vinnumarkaðsmála, umhverfis og baráttu gegn hvers kyns spillingu og felur í sér vilja til að fylgja 10 grunngildum Sameinuðu þjóðanna um ábyrga starfshætti. Þessi sáttmáli tengist heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun með einum eða öðrum hætti og með því má segja að í starfsemi sjóðsins sé unnið í átt að markmiðunum.

Arion banki er aðili að meginreglum Sameinuðu þjóðanna um ábyrga bankastarfsemi (e. UN Principles for Responsible Banking), sáttmála Sameinuðu þjóðanna um samfélagsábyrgð (e. UN Global Compact) og meginreglum Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar (e. UN Principles for Responsible Investment).

Nánari upplýsingar um samfélagsábyrgð rekstraraðila sjóðsins, Arion banka, má finna hér.

Hluthafastefna og stefna um ábyrgar fjárfestingar

Stjórn Frjálsa lífeyrissjóðsins hefur mótað sjóðnum stefnu um ábyrgar fjárfestingar sem markar stefnu sjóðsins um siðferðisleg viðmið í fjárfestingum samkvæmt 36. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Sem hluta af þeirri stefnu hefur stjórn einnig sett sjóðnum hluthafastefnu sem skilgreinir kröfur sjóðsins til stjórnarhátta í innlendum skráðum félögum þar sem hann er hluthafi.

Ábyrgar fjárfestingar

Meginreglur Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar (e. UN Principles for Responsible Investment)

Rekstraraðili sjóðsins, Arion banki, er aðili að meginreglum Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar. Um er að ræða samtök fjárfesta á alþjóðavísu sem vinna að því sameiginlega markmiði að innleiða sex grundvallarviðmið um ábyrgar fjárfestingar.

Árið 2005 kallaði Kofi Annan, þáverandi ritari Sameinuðu þjóðanna, hóp stofnanafjárfesta saman til þátttöku í að þróa meginreglur ábyrgra fjárfestinga. Grundvallarviðmiðin voru kynnt árið 2006 í Kauphöllinni í New York og nýtur PRI stuðnings Sameinuðu þjóðanna.

Meginreglurnar eru eftirfarandi:

  1. Við munum taka mið af umhverfislegum og félagslegum þáttum og stjórnarháttum (UFS) við greiningu fjárfestingarkosta og við ákvörðunartöku.
  2. Við ætlum að vera virkur eigandi sem tekur tillit til UFS bæði í eigendastefnum og í verki.
  3. Við munum kalla eftir viðeigandi upplýsingagjöf um UFS frá aðilum sem við fjárfestum í.
  4. Við munum beita okkur fyrir viðurkenningu á og innleiðingu þessara meginreglna í fjárfestingarstarfsemi.
  5. Við munum vinna saman að því að efla árangur við innleiðingu meginreglnanna.
  6. Við skilum öll skýrslum um starfsemi okkar og upplýsum um árangur við innleiðingu meginreglnanna.

Hluthafastefna og stefna um ábyrgar fjárfestingar